Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego

Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Obecność pracowników w trakcie zajęć jest ograniczona do niezbędnego minimum.
 3. Organizator zapewnia:
  a.
  osobom zatrudnionym maseczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
  b.możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
 4. Organizator deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
 5. Organizator ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
 6. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
 • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
 • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
 • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.7. Organizator może zweryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o zaniechaniu korzystania z zajęć do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
  8. Organizator zaleca zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
  9. Organizator dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości ćwiczących dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu oraz przestrzeni do ćwiczeń.
  10. Obiekt udostępnia dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
  11. Obiekt zapewnia dezynfekcję wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępnia środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
  12. Organizator zaleca w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.
  13. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzysta klient.
  14. Organizator  dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie obiektu, klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
  15.
  Organizator udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklarację w formie oświadczenia.
  16. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Organizator dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie obiektu oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
  17. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 5 min pomiędzy zajęciami.
  18. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz stosowali osłonę ust i nosa zgodnie z zaleceniami obsługi
  19. Organizator nie dopuszcza osób trzecich do przebywania na obiekcie.
  20. Klienci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, z uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej
  21.
  Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.
  22. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne- maseczka oraz płyn do dezynfekcji.. W przypadku jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo przebywających w obiekcie
  23. Organizator zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.
  24. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na zajęciach stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry.
  25. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.