Regulamin wydarzenia

REGULAMIN FESTIWALU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady udziału w zawodach sportowych.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Organizator – Chagowska Productions Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13/294, NIP 5252621566
   (zwana dalej: „Firmą”).
  2. Uczestnik/Zawodnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.  
  3. Wydarzenie – festiwal taneczny

§ 2 ORGANIZACJA

 1. Cel imprezy: popularyzacja tańca i kultury. Sprawdzenie wytrzymałości i kondycji uczestników.
 2. Zakup Biletów:
 1. Zakup biletów odbywa się przez formularz na stronie internetowej oraz na miejscu wydarzenia w godzinach otwarcia biura eventu, o ile sprzedaż biletów nie zostanie zakończona przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
 2. Płatność przy sprzedaży online odbywa się bezgotówkowo. Na miejscu wydarzenia sprzedaż biletów odbywa się gotówkowo.
 3. Wszelkie informacje dotyczące zasad zwrotów, wymian oraz inne informacje dotyczące biletów na festiwal znajdują się w Warunkach Zakupu.

§ 3 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:
  1. rejestracja i opłacenie biletu;
  2. podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz deklaracji, gdzie uczestnik potwierdza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z charakteru wydarzenia, których jest uczestnikiem;
  3. wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;  
  4. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej.
 3. Wzory powyższych oświadczeń zostaną przekazane podczas wydarzenia. Powyższe oświadczenia podane w zgłoszeniu stanowią jego integralną część. Brak podania jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w Wydarzeniu co szczegółowo uzasadnia niniejszy regulamin. 
 4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Zawodników w Wydarzeniu. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu Wydarzenia, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w Wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.  

§ 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca Wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie obiektu rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Zawodnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa lub poleceń i uwag organizatora. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 1. Podczas Wydarzenia Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
 2. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia na sali od razu Organizatorowi. Spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
 1. Ze względu na charakter Zawodów, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także innych drobnych ran powierzchniowych podobnego typu, deklaruje tym samym, że został o tym poinformowany, co potwierdza w osobnym oświadczeniu.
 2. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Wydarzeniu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników lub przedstawicieli Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagraża zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora.
 4. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny. Opłacenie wpisowego nie jest równoznaczne ze skorzystaniem z usługi. Opłacenie udziału, bez procedur formalnych nie będzie kwalifikowało Uczestnika do udziału, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone. Procedury formalne, bez których Organizator nie będzie mógł zakwalifikować Uczestnika to:
 1. Akceptacja regulaminu
 2. Akceptacja sposobu przetwarzania danych  
 3. Podpis pod oświadczeniem zdrowia
 4. Podpis pod oświadczeniem znajomości regulaminu oraz zasad obowiązujących podczas Wydarzenia
 5. Zgoda na oświadczeniu dotyczącym publikowania wizerunku (ten wymóg będzie zgodny z postanowieniami regulaminu w pkt. 5)
 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
 2. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

§ 5 CHARAKTER ZAWODÓW

 1. Organizator informuje, iż przedmiotem usługi jest popularyzacja tańca i kultury oraz sprawdzenie wytrzymałości i kondycji uczestników.
 2. Organizator nie oferuje Uczestnikom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas Wydarzeniu mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o udziale w Wydarzeniu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
  1. Teren, na którym odbywa się wydarzenie jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie są miejscem ogólnodostępnym, z uwagi na dozwolony wstęp jedynie osób z ważnym biletem na wydarzenie. Na terenie obiektu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie. Ze względu bezpieczeństwa każda próba zakłócenia pracy Organizatorów, będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy, zagrażaniu bezpieczeństwu Uczestników oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Organizatora jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnego przebiegu zawodów i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. Organizator będzie występował również z roszczeniami względem strat wizerunkowych takiego zdarzenia. Kara będzie dochodzona za pośrednictwem procesu sądowego.
  2. Każda osoba, która przebywa na terenie Wydarzenia, musi znajdować się na liście uczestników, będącą potwierdzeniem zakwalifikowania Uczestnika do rywalizacji. Osoba, której personalia nie widnieją na liście zmuszona jest opuścić teren w trybie natychmiastowym, może, że administracja lub kierownictwo zdecydują inaczej.
 1. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na zawodach bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie obiektu, Wydarzenia, wizerunku Organizatora czy innych Uczestników będzie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 
 2. Organizator informuje, że teren Wydarzenia jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.).
 3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne na naszej stronie internetowej. 
 4. Sposób realizacji Wydarzenia, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Organizatorów jak i osoby zatrudnione w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Organizatorów lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.