Polityka prywatności

Masz jakieś pytania?

lub skontaktuj się z nami

 1. Administratorem danych jest Chagowska Productions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 13/294, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562649, NIP: 5252621566, REGON: 36176909200000, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.elsolfestival.pl  (dalej: "Spółka").
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu lub podjęcia działań związanych z podaniem tych danych.
 3. Administrator przetwarza następujące dane Usługobiorców:

nazwisko i imiona,

Adres e-mail,

telefon,

adres zamieszkania i kod pocztowy,

wiek,

aktywność w odniesieniu do poszczególnych projektów,

aktywność w związku z korzystaniem z określonych usług,

niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi,

dane osobowe lub informacje, które jesteśmy zobowiązani gromadzić na mocy obowiązujących przepisów prawa, zaleceń lub wytycznych.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem serwisu jest dziecko, przetwarzane są dane zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Administrator przetwarza również adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko odbiorcy newslettera. W przypadku pracowników zbiór przetwarzanych danych wynika z regulaminu pracowniczego.

4. Na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkowników, obowiązek prawny oraz wykonanie umowy.


5. Cele przetwarzania danych:

 • sprzedaży oferowanych Usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Należytego wykonania umów zawartych z Chagowska Productions (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dostarczanie informacji i przesyłek reklamowych, na które użytkownik wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • organizowanie wycieczek, warsztatów, konferencji, spotkań, wydarzeń sportowych i edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Organizacja zajęć sportowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • działania związane ze sportem i zdrowym trybem życia,
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów i pracowników,
 • bieżąca komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z odbiorcami


6. Wszyscy członkowie zespołu Spółki mają dostęp do danych osobowych. Dostęp do poszczególnych kategorii osób jest oddzielony poprzez ograniczenie technicznych uprawnień do dostępu do udostępnionego dysku lub folderu. Podobnie dokumenty są fizycznie zabezpieczone w zamykanych szafach. Listę podmiotów zewnętrznych mających dostęp do danych osobowych można znaleźć tutaj (https://docs.google.com/document/d/1Uh9yYBI2B_9DB_TNCCK8nh8tB5hAQjbNQc0NQ79PzQA/edit)

Polityki prywatności każdego z tych podmiotów znajdują się na ich stronach podanych w linku powyżej.

Powyższe podmioty gwarantują przestrzeganie Rozporządzenia lub standardów analogicznych do Rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem. Podmioty zawarły umowy powierzenia, głównie w formie aktualizacji swoich regulaminów.

Administrator nie będzie sprzedawał ani przekazywał danych osobowych klientów innym podmiotom niż wskazane w linku.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających konieczność uzyskania od nas takich danych.

 1. Użytkownik korzysta z następujących praw:
 1. Prawo do cofnięcia zgody - cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem do momentu cofnięcia zgody.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych - jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych - usunie dane objęte sprzeciwem.
 3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") - Administrator na żądanie usunie dane w przypadku cofnięcia zgody, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec wykorzystania do celów marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnego z prawem lub gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do archiwizacji lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz stosunków z organami państwowymi.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w przypadku zakwestionowania dokładności danych oraz zgodności z prawem lub konieczności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 5. Prawo dostępu do danych - Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych oraz dostępu do nich, a także uzyskania informacji w nich zawartych oraz innych żądanych.
 6. Prawo do sprostowania danych - Administrator, na żądanie Użytkownika lub Klienta, zobowiązuje się do sprostowania danych (w przypadku danych nieprawidłowych) oraz uzupełnienia danych (w przypadku danych niekompletnych).
 7. Prawo do przenoszenia danych - na żądanie Użytkownika lub Klienta Administrator prześle w formie pliku w formacie pdf lub innym ustalonym formacie dane osobowe żądającemu lub bezpośrednio innemu Administratorowi wskazanemu przez Użytkownika lub Klienta.
 8. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Administrator zapewnia realizację praw poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres registration@elsolfestival.pl wskazując czytelnie w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości spełni żądanie w terminie 30 dni.

8. Przechowywanie danych

a.Okres przechowywania danych nie będzie krótszy niż okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa (ustawach szczególnych), tj.: ustawie o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

b. Dane odbiorców newslettera będą przechowywane do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie,

 1. Dane klientów będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu. 

Firma zobowiązuje się do niszczenia tymczasowo utworzonych dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista uczestników danego wydarzenia lub zajęć) oraz do dbania o obieg i minimalizację danych zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych samodzielnie.

pl_PL
Przewiń do góry